Eggplant Rolls with Soutzoukaki, Tomato Sauce and Feta Cheese

11.00